พยากรณ์อากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข

กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขเป็นหน่วยงานสังกัดกองพยากรณ์อากาศภายใต้กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีภารกิจในด้านการพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ลักษณะอากาศที่ร้ายแรงที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยอาศัยระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่มีระบบประมวลผลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศ ให้ผลการพยากรณ์อากาศที่มีความถูกต้อง แม่นยำสูง น่าเชื่อถือ และเจาะจงพื้นที่ได้มากขึ้น เช่น