ผลผลิตจากการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข ด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

โครงการพัฒนา ระบบการพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

พยากรณ์ ระยะ 4 เดือน

เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา 4 เดือน
ข้างหน้า ความละเอียด 27 km x 27 km ในแต่ละค่าตัวแปร โดยใช้ข้อมูลเริ่มต้นใหม่ทุก ๆ 6 ชม (Coming Soon...)

ตัวแปรต่าง ๆ

  • ฝนรวมทุก ๆ 24 ชม
  • อุณหภูมิที่ผิวพื้น
  • ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล
  • ความเร็วและทิศทางของลมในแต่ละระดับ

ติดต่อเรา


ส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กรมอุตุนิยมวิทยา

02-399-4001